Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

15.04.2019

Cilj Javnog oglasa je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem zapošljavanja nezaposelnih lica, prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 48.000.000,00 dinara.
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica(daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se poslodavcu za subvencionisanje iznosa poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze, odnosno u iznosu od 187.500,00 dinara po licu.
Poslodavac može maksimalno ostvariti subvenciju za zapošljavanje do 10 lica.

 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%).
Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese najviše jedan zahtev u toku trajanja javnog oglasa.

 

USLOVI UČEŠĆA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog oglasa, propisani su Pravilnikom, koji je dostupan na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs

 

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

 

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM

Zahtev sa biznis planom podnosi se u tri primerka, nadležnoj Filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ ili preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Odluka o dodeli subvenicja objavljuje se na sajtu Sekretarijata i oglasnoj tabli nadležne Filijale NSZ.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145 i 487-4313, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova.
Rok za podnošenje zahteva je 03.05.2019. godine.

Izvor: Pokrajinski Sekretarijat za privredu i turizam