DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI

DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su: upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 30.12.2018. godine i razvrstani na mikro ili mala pravna lica.

Foto: Pixabay

Javni konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

 

NAMENA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 41.000.000,00 dinara namenjen mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini (u daljem tekstu: osnovna sredstva) i to:
(a) osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16.3.2020. godine do 1.3.2021. godine ili
(b) osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Osnovna sredstva treba da budu u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Mašine/oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu proizvodnu upotrebu. Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, može se odobriti subvencionisanje troškova za nabavku polovne mašine/opreme, ne starije od 5 (pet) godina, uz uslov da učesnik na Javnom konkursu dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

 

VISINA SREDSTAVA I NAČIN ISPLATE

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu:
(a) dostavljenog računa, računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem / prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog – isplata odobrenih sredstava vrši se po principu refundacije ili
(b) priloženog predračuna ili ponude ili (pred)ugovora sa dobavljačem / prodavcem – isplata odobrenih sredstava vrši se po principu kombinovane isplate u dve rate: 30-50% avansno, dok se preostali iznos refundira nakon isplate celokupne vrednosti osnovnog sredstva.

Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke i drugih troškova, a prema vrsti osnovnog sredstva:

  • Mašine/oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 300.000,00 dinara do najviše 4.900.000,00 dinara, s tim da minimalna vrednost jedne mašine ili pojedinačnog komada opreme ne može biti manja od 75.000,00 dinara bez PDV;
  • Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara;
  • Nematerijalna imovina – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

 

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su: upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) najkasnije do 30.12.2018. godine (imaju aktivan status) i razvrstani na mikro ili mala pravna lica.

Prijavu na Javni Konkurs nema pravo da podnese privredni subjekt: koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica; nad kojim je pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije; koji je u teškoćama; ukoliko je predmet prijave (osnovno sredstvo) kupljen/nabaljen od: (1) fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik i (2) od povezanih lica ili društava.

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:
1) da je pozitivno poslovao u 2018. i u 2019. godini (iskazao neto dobit-ak);
2) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
3) da do isteka roka od šest meseci počev od 1. marta 2021. godine, ne smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%;
4) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
5) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (nabavka mašina/opreme ili nabavka softvera ili sticanje nematerijalne imovine) – opcija pod (a) ili pod (b) iz „namene sredstava“.

Prijava se može podneti:

– za nabavku maksimalno 7 (sedam) komada mašina/opreme (istih ili različitih) i to od najviše 5 (pet) različitih dobavljača/prodavaca;
– za nabavku do 3 (tri) softvera (softverske licence) sa najviše 10 kopija (od kojih se svaka koristi samo na po jednom računaru) i to od maksimalno 3 (tri) različita dobavljača/prodavca;
– za sticanje nematerijalne imovine od najviše 5 (pet) dobavljača/prodavaca.

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS

Učesnik na Javnom konkursu podnosi:
1) Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi / Javni pozivi);
2) Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 30.1.2021. godine (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);
3) Uverenja (originali ili fotokopije overene kod nadležnog organa za overu ili izdata u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom) ne starija od 30.1.2021. godine:
(3-1) Poreske uprave (PU) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda (poreze i doprinose) i
(3-2) nadležne lokalne Poreske administracije (PA) da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
4) Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica iz koga se nedvosmisleno vidi broj zaposlenih na neodređeno vreme – na dan 1. mart 2021. godine;
5) (a) Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva:
– za 2018. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine koji je predat APR;
– za 2019. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine koji je predat APR;
– za 2020. godinu: Bruto bilans ili Zaključni list na dan 31. decembar 2020. godine;
(b) Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva:
– za 2018. godinu: kopija Poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PB2) za 2018. godinu sa obaveštenjem PU o uspešnom prijemu elektronskim putem;
– za 2019. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine koji je predat APR;
– za 2020. godinu: Bruto bilans ili Zaključni list na dan 31. decembar 2020. godine;
(v) Paušalni poreski obveznici:
– kopije obrasca KPO za 2018, 2019. i 2020. godinu;
– potvrde od svih poslovnih banaka o prometu na računu u 2018, 2019. i 2020. godini i
– kopije Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti za 2018, 2019. i 2020. godinu;
6) (a) Za osnovna sredstva koja su kupljena (period od 16.3.2020. do 1.3.2021. godine):
 Mašine/oprema: račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu/opremu (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16.3.2020. do 1.3.2021. godine). U slučaju nabavke vozila, dostavlja se i očitana saobraćajna dozvola (overena kod nadležnog organa za overu);
 Softver: račun, račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljeni softver – softversku licencu (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16.3.2020. do 1.3.2021. godine);
 Nematerijalna imovina: račun i/ili ugovor o sticanju nematerijalne imovine (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16.3.2020. do 1.3.2021. godine);
(b) Za osnovna sredstva koja će biti kupljena (u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli sredstava):
 Mašine/oprema: predračun ili ponuda ili (pred)ugovor za nabavku mašina/opreme (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za
overu) (ne starije od 1.3.2021. godine, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa);
 Softver: predračun ili ponuda ili (pred)ugovor za nabavku softvera – softverske licence (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) (ne starije od 1.3.2021. godine, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa);
 Nematerijalna imovina: predračun i/ili (pred)ugovor o sticanju nematerijalne imovine (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) (ne starije od 1.3.2021. godine, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa);
7) Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata):
(7-1) o prihvatanju uslova Javnog konkursa;
(7-2) o saglasnosti za korišćenje datih podataka;
(7-3) o statusu (član 7, glava II Pravilnika);
(7-4) o povezanim licima;
(7-5) o starosti mašine/opreme (ukoliko je predmet nabavke mašina/oprema);
(7-6) o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis);
(7-7) o nepostojanju dvostrukog finansiranja;
(7-8) o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata;
(7-9) o nepostojanju neizmirenih obaveza;
(7-10) da se ne vode sudski postupci;
(7-11) o smanjenju broja zaposlenih lica.

Ukoliko učesnik na Javnom konkursu ima zaposlene osobe s invaliditetom, dostavlja izjavu o broju zaposlenih OSI overenu kod nadležnog organa za overu.

Ukoliko je učesnik na Javnom konkursu dobitnik nagrada i priznanja za kvalitet proizvoda/usluga u periodu 2018-2021. godina priložiti kopije dokumenata kojima se to dokazuje.

U slučaju da se podnosi prijava za refundaciju troškova za nabavku polovne mašine/opreme (ne starije od 5 godina) dostaviti procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka (vidi Izjavu broj 7-5).

Ukoliko se prilažu dokumenta na stranom jeziku dostaviti i prevod na srpski jezik sa overom sudskog tumača.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Kriterijumi za ocenu prijava definisani su članom 13, Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava.

 

POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Postupak dodele sredstava definisan je članom 11, Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava.

 

NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Tekst Javnog konkursa, Obrazac prijave sa pripadajućim izjavama i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na navedenu adresu) u vremenu od 9.00 do 14.00 časova.

Rok za podnošenje prijava je 16.3.2021. godine.

 

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/4874072 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 9.00 do 15.00 časova.

Neophodne obrasce i više informacija možete pronaći OVDE.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve