DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2021. GODINI

DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2021. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstava radi jačanja konkurentnosti privrednih subjekata i povećanja ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem olakšavanja započinjanja novih proizvodnih ciklusa i stimulisanja stvaranja nove dodatne materijalne vrednosti namenjene tržištu.

Foto: Pixabay

CILJ

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstava radi jačanja konkurentnosti privrednih subjekata i povećanja ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem olakšavanja započinjanja novih proizvodnih ciklusa i stimulisanja stvaranja nove dodatne materijalne vrednosti namenjene tržištu.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

 

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (1. marta 2021. godine).

Pod nabavkom repromaterijala podrazumevaju se sirovine i osnovni proizvodni materijal u zavisnosti od vrste proizvodnje, odnosno delatnosti privrednog subjekta. U izuzetnim slučajevima kao repromaterijal prihvataju se komponente i sklopovi za ugradnju (polufabrikati), kao i komercijalna ambalaža.

Repromaterijal mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Sredstva se ne mogu koristiti za refundaciju izdataka i troškova za: pomoćni neproizvodni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje, režijski, ostali, kancelarijski materijal i sl.); sitan inventar, pojedinačni i rezervni delovi, potrošni materijal koji se montira na mašine/alat (brusne ploče, burgije, igle i dr.); pogonski materijal (gorivo, mazivo) i energija; auto gume; sredstva za zaštitu i prihranu poljoprivrednih kultura, semenska roba i sadni materijal, hrana i dodaci za ishranu životinja i dr; piće, namirnice i ambalažu u ugostiteljstvu; trgovačka, merkantilna i zrnasta roba za dalju prodaju.

Sredstva se ne mogu koristiti ukoliko su obaveze prema dobavljaču/prodavcu izmirene putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga.

 

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 118.000.000,00 dinara.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350.000,00 dinara do najviše 4.900.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke. Kao predmet prijave (označeni repromaterijal) priznaju se samo oni za koje su svi računi u celosti isplaćeni.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

 

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR):
1) najkasnije do 30. decembra 2018. godine (imaju aktivan status) i
2) razvrstani na mikro ili mala pravna lica – privredni subjekti.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:
1) da je pozitivno poslovao u 2018. i 2019. godini (iskazao neto dobitak);
2) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
3) da do isteka roka od šest meseci počev dana objavljivanja Javnog konkursa (1. marta 2021. godine), ne smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%;
4) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
5) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za refundaciju troškova za nabavku maksimalno 5 (pet) različitih repromaterijala i to od najviše 5 (pet) različitih dobavljača/prodavaca. Učesnik na Javnom konkursu dužan je da repromaterijal jasno navede i specificira u obrascu prijave.

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS

Učesnik na Javnom konkursu podnosi:
1) Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi / Javni pozivi);
2) Popunjen i potpisan dodatak obrasca – Excel tabela (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi / Javni pozivi);
3) Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (30.1.2021. godine) (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);
4) Uverenja (originali ili fotokopije overene kod nadležnog organa za overu ili izdata u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom) ne starija od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (30.1.2021. godine):
(4-1) Poreske uprave (PU) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda (poreze i doprinose) i
(4-2) nadležne lokalne Poreske uprave /administracije (PA) da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
5) Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica iz koga se nedvosmisleno vidi broj zaposlenih na neodređeno vreme – na dan objavljivanja Javnog konkursa;
6) (a) Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva:
– za 2018. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine koji je predat APR;
– za 2019. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine koji je predat APR;
– za 2020. godinu: Bruto bilans ili Zaključni list na dan 31. decembar 2020. godine;
(b) Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva:
– za 2018. godinu: kopija Poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PB2) za 2018. godinu sa obaveštenjem PU o uspešnom prijemu elektronskim putem;
– za 2019. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine koji je predat APR;
– za 2020. godinu: Bruto bilans ili Zaključni list na dan 31. decembar 2020. godine;
(v) Paušalni poreski obveznici:
kopije obrasca KPO za 2018, 2019. i 2020. godinu; potvrde od svih poslovnih banaka o prometu na računu u 2018, 2019. i 2020. godini i kopije Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti za 2018, 2019. i 2020. godinu;
7) Račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (1.3.2021. godine));
8) Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata):
(8-1) o prihvatanju uslova Javnog konkursa;
(8-2) o saglasnosti za korišćenje datih podataka;
(8-3) o statusu (član 7, glava II Pravilnika);
(8-4) o povezanim licima;
(8-5) o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis);
(8-6) o nepostojanju dvostrukog finansiranja;
(8-7) o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata;
(8-8) o nepostojanju neizmirenih obaveza;
(8-9) da se ne vode sudski postupci;
(8-10) o smanjenju broja zaposlenih lica.

Ukoliko učesnik na Javnom konkursu ima zaposlene osobe sa invaliditetom, dostavlja izjavu o broju zaposlenih OSI overenu kod nadležnog organa za overu.

Ukoliko je učesnik na Javnom konkursu nosilac nagrada i priznanja za kvalitet proizvoda/usluge u periodu 2018-2021. godina priložiti kopije dokumenata kojima se to dokazuje.

Ukoliko se prilažu dokumenta na stranom jeziku dostaviti i prevod na srpski jezik sa overom sudskog tumača.

Dokumentacija podneta na Javni konkurs ne vraća se.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Kriterijumi za ocenu prijava definisani su članom 13, Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala u 2021. godini.

 

POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Postupak dodele sredstava definisan je članom 11, Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala u 2021. godini.

 

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Tekst Javnog konkursa, Obrazac prijave sa pripadajućim izjavama i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2021. GODINI“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na navedenu adresu) u vremenu od 900 do 1400 časova.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 16.03.2021. godine.

 

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu putem telefona 021/487-4480 ili 0800/021-027, radnim danom od 9:00 do 15:00 sati.

Neophodne obrasce i više informacija možete pronaći OVDE.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve