JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Cilj Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini – Nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata je unapređenje turističke ponude AP Vojvodine.

Foto: Pexels

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj: 66/2020), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 i 66/20) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini – Nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata („Službeni list APV”, br. 7/2021 od 18.02.2021. godine), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
BROJ: 144-401-194/2021-4

 

1. CILJ

Cilj Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini – Nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata (u daljem tekstu: Konkurs) je unapređenje turističke ponude AP Vojvodine.

 

2. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za projekte:

1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:
– nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.

2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti kroz subvencionisanje:
– uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. do 01.10.2021. godine; Konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Podnosilac prijave može da podnese jednu prijavu za jednu namenu sredstava.

 

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI:
1) da je registrovan u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i da je izvršio registraciju, odnosno da se evidentirao u Registru turizma;
2) da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak za obavljanje ugostiteljske delatnosti;
3) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
4) da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
5) da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
6) da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu;
7) da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu;
8) da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
9) da je pozitivno poslovao (ostvario neto dobitak u poslovanju) u 2018. i 2019. godini;
10) da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno izvršilac usluge ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom;
11) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
12) da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema većinsko učešće u vlasništvu;
13) da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta;
14) da je pribavio procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka (za tačku 1. Namene sredstava, ukoliko je predmet prijave nabavka polovne mašine ili opreme koja nije starija od 5 godina u skladu sa članom 4. Pravilnika).
15) da ispunjava minimalno tehničke uslove, u skladu sa zakonom;
16) da do isteka roka od šest meseci, počev od dana objavljivanja Konkursa, ne smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme.

 

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 52.000.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:

1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata
– nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti
– uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara

Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.

 

5. NAČIN ZAKLJUČENJA UGOVORA I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Ugovor sa Korisnikom sredstava će se zaključiti pre podnošenja izveštaja o realizovanom projektu, kada je način isplate sredstava po principu refundacije kao i pre podnošenja izveštaja kada je način isplate pre realizacije projekta, uz dostavljanje
instrumenta obezbeđenja urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos.

Isplata Sredstava se može vršiti:

1. po principu refundacije, nakon zaključenja Ugovora, realizacije projekta i podnošenja izveštaja (za sve projekte koji će se realizovati do 01.10.2021. godine) ili
Nakon donošonje Odluke Korisnik sredstava se izjašnjava o načinu isplate sredstava, nakon čega će Sekretarijat donete konačnu odluku o načinu isplate sredstava.

2. pre realizacije projekta uz dostavljanje instrumenta obezbeđenja urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos nakon zaključenja Ugovora (za sve projekte koji će se realizovati nakon donošenja Odluke, a najkasnije do 01.10.2021. godine)

Isplata sredstava po principu refundacije će se izvršiti nakon zaključenja ugovora, realizacije projekta i pravdanja prihvatljivih troškova, koji su propisani Pravilnikom, nastalih prilikom sprovođenja projekta.

Ukoliko se isplata sredstava vrši pre realizacije projekta, za sve tačke Namene sredstava, nakon donošenja Odluke, a pre zaključenja Ugovora, Korisnik sredstava je dužan da dostavi instrument obezbeđenja urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos i to:
– Dve registrovane blanko sopstvene menice Korisnika sredstava, sa meničnim ovlašćenjem i
– Dve blanko sopstvene menice odgovornog lica Korisnika sredstava, sa meničnim ovlašćenjem

Podnosilac prijave kome su odobrena sredstva ne može izvršiti reviziju budžeta projekta.

 

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Konkurs propisani su Pravilnikom.

Pored dokumentacije koja se podnosi na Konkurs navedene u članu 7. Pravilnika, Podnosilac prijave podnosi i sledeću dokumentaciju:
– Potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova, u skladu sa zakonom;
– Potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u slučaju ako će Podnosilac prijave biti i Korisnik sredstava, da do isteka roka od šest meseci, počev od dana objavljivanja Konkursa, ne smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme.

 

7. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, BROJ: 144-401-194/2021-4, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave 16.03.2021. godine.

 

8. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:
www.spriv.vojvodina.gov.rs 

 

9. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, putem telefona 021/487 46 69, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova ili preko Kol centra Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, putem telefona 0800/021-027, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Više informacija možete pronaći OVDE.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Nam tellus erat, posuere sit amet metus sit amet, iaculis porta urna. Proin luctus lectus varius ipsum venenatis, sit amet finibus augue ultricies. Pellentesque consequat et ante ut porttitor. Pellentesque eu sem sem. Donec finibus lectus nisi, et ultrices odio porta sit amet. Sed laoreet pretium lacus vel bibendum.
Detaljnije Pogledaj sve