JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, klasterima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata, klastera i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom klastera i zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava klastera i zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

⋅ Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, klasteru odnosno zadruzi;

⋅ Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, klastera, zadruge;

⋅ Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;

⋅ Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP, klastere i zadruge;

⋅ Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

⋅ Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;

⋅ Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;

⋅ Kaizen;

⋅ Konsalting;

⋅ Savetovanje/koučing;

⋅ Obuka;

⋅ Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike, klastere i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u četiri kategorije:

⋅ Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;

⋅ Postojeći privredni subjekti – registrovani pre marta 2016. godine;

⋅ Klasteri;

⋅ Zadruge.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

⋅ registrovani na teritoriji Republike Srbije;

⋅ imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

⋅ ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

2. Klasteri, koji ispunjavaju sledeće uslove:

⋅ da imaju najmanje 9 aktivnih privrednih društava i 3 institucije podrške, pri čemu strukturu članstva čini minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika;

⋅ da su preduzeća, članovi klastera, registrovana na teritoriji Republike Srbije;

⋅ izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

⋅ ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

3. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

⋅ da je zadruga orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;

⋅ da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;

⋅ da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

⋅ da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

 

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2019. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

1. Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja javnog poziva:

1.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

1.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);

1.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

Za privredne subjekte koji su vodili poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva potrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (obrazac PPDG-1S), kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2018. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S.

Za paušalno oporezivane obveznike potrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2018. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika.

U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2018. godini.

Napomena:Dokumentaciju pod tačkom 1.2. i 1.3. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2019. godini.

2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre marta 2016. godine:

2.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

2.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);

2.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu

Za privredne subjekte koji su vodili poslovne knjigepo sistemu prostog knjigovodstvapotrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (obrazac PPDG-1S), kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2018. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S.

Za paušalno oporezivane obveznikepotrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2018. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika.

U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2018. godini.

3. Za klastere:

3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

3.2. Potvrda nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja javnog poziva (orginal ili kopija);

3.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje ovlašćeno lice klastera mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu ( izjava potpisana i overena pečatom klastera).

4. Za zadruge:

4.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

4.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);

4.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje zakonski zastupnik zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

 

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring, u okviru programa Standardizovanog seta usluga Ministarstva privrede, iznosi 5.000.000,00 dinara.

Za pružanje usluge opredeljen je bruto iznos od 1.700,00 dinara po satu.

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2019. godini.

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin

Telefon: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Javni poziv je otvoren do 01. juna 2019. godine.

Javni poziv, Uputstvo i prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: mentoringssu2019@ras.gov.rs ili na broj telefona: 011/3398 809.

Izvor: Razvojna agencija Srbije

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve