KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2020. GODINI

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2020. GODINI

Cilj ovog Konkursa je otvaranje novih radnih mesta u privrednim društvima koja su povezana sa realizacijom novih investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine.

I CILJ I PREDMET KONKURSA

U cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, odnosno podsticanja razvoja jedinica lokalne samouprave raspodela bespovratnih sredstava opredeljenih ovim Konkursom vršiće se na sledeći način:

 • 60% sredstava biće dodeljeno privrednim društvima koja nove investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti;
 • 40% sredstava biće dodeljeno privrednim društvima koja nove investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti.

 

Cilj ovog Konkursa je otvaranje novih radnih mesta u privrednim društvima koja su povezana sa realizacijom novih investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

– Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana podnošenja prijave, za novozaposlene koji će biti u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje 36 meseci kod malih i srednjih privrednih subjekata, odnosno 60 meseci kod velikih privrednih subjekata , počev od trenutka dostizanja pune zaposlenosti.

– Ulaganje u materijalnu imovinu u iznosu ne manjem od 50.000 evra, u roku od tri godine od dana donošenja prijave.

U slučaju da bespovratna sredstva namenjena novim investicionim projektima u jedinicama lokalne samouprave treće i četvrte kategorije razvijenosti ne budu dodeljena, ista će biti raspoređena na nove investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave prve i druge kategorije razvijenosti.

 

 

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 117.680.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, broj 54/2019), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454

Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 117.680.000,00 dinara.

Korisnici bespovratnih sredstava su privredna društva čije se mesto registracije, odnosno registrovana poslovna jedinica nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, odnosno koja realizuju novi investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, a koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava na način i pod uslovima predviđenim propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći, Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta (u daljem tekstu: Pravilnik), odnosno Konkursom.

Privredno društvo može podneti samo jednu prijavu po Konkursu.

Korisniku sredstava koji otvara nova radna mesta povezana sa realizacijom novog investicionog projekta vrednog najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, mogu se odobriti bespovratna sredstva u sledećim iznosima:

 • Za projekte koji se realizuju u jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u prvu grupu, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 • Za projekte koji se realizuju u jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u drugu grupu, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 • Za projekte koji se realizuju u jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

 

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

Pravo na učešće na Konkursu imaju privredna društva:

 • čije se mesto registracije, odnosno registrovana poslovna jedinica nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, odnosno koje realizuje investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 • koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava;
 • koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
 • nad kojima nije pokrenut postupak stečaja, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj;
 • koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;
 • kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja Prijave;
 • u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;
 • koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
 • sa kojima nije bio raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
 • protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • koja ne obavljaju delatnost u sektorima trgovine, čelika, uglja, sintetičkih vlakana;

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu.

 

IV PRIJAVA I OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

 

Uz Prijavu sa biznis planom na propisanom obrascu, koja je uredno popunjena, sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave, Podnosilac prijave dužan je da priloži i sledeću obaveznu dokumentaciju:

 • Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za 2018. godinu i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja (original ili kopija), kao i analitičke kartice grupe računa 20 i grupe računa 43 na dan 31.12.2019. godine;
 • Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (original ili kopija);
 • Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog društva nije pokrenut stečaj u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija);
 • Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji (original);
 • Uverenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original);
 • Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela (protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti) – (original);
 • Uverenje izdato od nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original);
 • Uverenje izdato od Osnovnog suda nadležnog po sedištu privrednog društva da privredno društvo nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original);
 • Uverenje izdato od Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original);
 • Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja u trenutku podnošenja prijave Konkursa za period od 12 meseci pre podnošenja prijave – https://portal.croso.gov.rs/.

Dokumentacija koju podnosi strani državljanin mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.

Komisija može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, ukoliko to smatra celishodnim.

Dokumentacija podnosioca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija.

Nečitke, neuredne i nepotpune prijave, kao i one prijave koje ne budu podnete na propisanom obrascu neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

 

 

V VREMENSKI OKVIR KONKURSA

 

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 06.03.2020. godine.

 

VI NAČIN OCENJIVANJA PRIJAVA I DODELE SREDSTAVA

 

Prijave ocenjuje Komisija formirana rešenjem pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a na osnovu kriterijuma koji su sastavni deo Pravilnika.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, uzimajući u obzir preporuku Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, nakon čega se sa korisnicima sredstava zaključuju ugovori o dodeli sredstava.

 

VII USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

 

Korisnik sredstava dužan je da prilikom potpisivanja ugovora, a najkasnije do datuma određenog ugovorom, priloži bankarsku garanciju koju je izdala poslovna banka registrovana na teritoriji Republike Srbije, odnosno bankarsku garanciju strane poslovne banke za koju je konfirmaciju izvršila domaća poslovna banka, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Sekretarijata, sa rokom važnosti do 6 godina i 6 meseci za male i srednje privredne subjekte, odnosno do 8 godina i 6 meseci za velike privredne subjekte, odnosno sa rokom važnosti koji ne može biti kraći od roka ispunjenja obaveze predviđene zaključenim ugovorom.

Korisnik sredstava dužan je da priloži i dve registrovane potpisane blanko solo menice s potpisanim meničnim ovlašćenjem, radi naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa propisom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate.

Korisnik sredstava dužan je da svim novozaposlenim licima isplaćuje zaradu u skladu sa biznis planom, odnosno najmanje u iznosu 20% većem od minimalne zarade, propisane od strane nadležnih organa za godinu u kojoj se zarada isplaćuje (Odluka o visini minimalne cene rada za 2020. godinu „Sl. glasnik RS“, br. 65/2019).

Investicioni projekat mora biti novi i mora se održati u istoj jedinici lokalne samouprave u periodu od najmanje 5 godina nakon dostizanja pune zaposlenosti za velike privredne subjekte, odnosno najmanje 3 godine za male i srednje privredne subjekte.

Dostignuti ukupan broj zaposlenih kod korisnika sredstava od dana dostizanja pune zaposlenosti ne sme da se smanjuje u periodu od 5 godina za velike privredne subjekte odnosno 3 godine za male i srednje privredne subjekte.

Korisnik sredstava dužan je da u roku od 3 godine od dana podnošenja prijave izvrši ulaganje u materijalnu imovinu u iznosu od najmanje 50.000,00 evra, odnosno u iznosu iskazanom u biznis planu.

Korisnik sredstava dužan je da, u skladu sa dinamikom iskazanom u biznis planu, a najkasnije u roku od 3 godine od dana podnošenja prijave, zaposli na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, broj lica za koja su mu odobrena sredstva, pri tom ne smanjujući ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme, kao ni ukupan broj zaposlenih.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, na osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica, Sekretarijat može da naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava, uz naplatu propisane zakonske zatezne kamate.

 

 

VIII NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, sa sledećom naznakom:

———————————————–

Prijava za konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA 141-401-657/2020-01

Podnosilac prijave:
Adresa podnosioca prijave:
NE OTVARATI

———————————————–

ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova.

 

 

IX KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:

021/487 4071 Olga Knežević, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i

021/487 4158 Ognjen Dopuđ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

 

 

X INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

 

NAPOMENA: PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA je sastavni deo Konkursa.

Konkurs, Obrazac prijave sa biznis planom i Pravilnik možete preuzeti na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Nam tellus erat, posuere sit amet metus sit amet, iaculis porta urna. Proin luctus lectus varius ipsum venenatis, sit amet finibus augue ultricies. Pellentesque consequat et ante ut porttitor. Pellentesque eu sem sem. Donec finibus lectus nisi, et ultrices odio porta sit amet. Sed laoreet pretium lacus vel bibendum.
Detaljnije Pogledaj sve