KONKURS ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

KONKURS ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz poboljšanje pristupačnosti, podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

1. Predmet oglašavanja

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz:
– poboljšanje pristupačnosti;
– podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom i
– unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.
Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 dinara.

2. Podnosioci predloga programa

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove:
– da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji u skladu sa propisima koji regulišu upis u Registar udruženja;
– da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i
– da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Bliži uslovi za podnošenje predloga programa mogu se pronaći u Smernicama za podnosioce predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019. godini.

3. Vrednovanje i rangiranje predloga programa

Vrednovanje i rangiranje predloga programa vrši se primenom merila i kriterijuma bliže uređenih:
– Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18),
– Pravilnikom o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 109/12 i 10/18) i
– Direktivom o načinu rada, postupanja i ponašanja u postupku raspodele sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa sa ciljem zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom br. 110-00-00423/2018-15 od 19. aprila 2018. godine i 110-00-00423/2018-15/1 od 28. septembra 2018. godine.

Procenu podnetih programa vrši Komisija za sagledavanje i procenu programa uzimajući u obzir sledeće kriterijume:
– reference programa (usklađenost sa ciljevima i prioritetima konkursa, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost);
– jasno definisane ciljeve koji se postižu (obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti odnosno i merljivost rezultata programa);
– inovativne aktivnosti čije se uvođenje planira u toku sprovođenja programa;
– precizno struktuiran, realan i opravdan budžet, u odnosu na predložene aktivnosti programa;
– sufinansiranje programa iz drugih izvora (sopstveni prihodi, budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa) i
– kapacitete podnosioca programa (tehnički i ljudski) za realizaciju programskih aktivnosti.

Propisi kojima je bliže uređeno vrednovanje i rangiranje predloga programa dostupni su na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs.

4. Podnošenje predloga programa i potrebna dokumentacija

Predlog programa dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan na personalnom računaru i propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju. Prijavu za učešće na konkursu podnosi ovlašćeno lice i odgovorno je za sve podatke iz prijave. Zajedno sa odštamapnom i overenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti i elektronsku verziju dostavljene dokumentacije na CD-u. Predlozi programa pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.
Obaveznu dokumentaciju čine:
• Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa,
• Aneks 2 – Obrazac budžeta programa,
• Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa,
• Elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel i
• Fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Ukoliko se predlog programa podnosi u saradnji sa partnerom neophodno je dostaviti i protokol o saradnji, odnosno partnerstvu.
Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs, u delu Konkursi i na Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs.

5. Rok i način dostavljanja predloga programa

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom, odštampanom primerku (pečat i potpis odgovornog lica) poštom preporučeno ili ličnom dostavom.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Zajedno sa štampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju iste na CD-u.

Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 22. novembrom 2019. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, Beograd

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve