NOVI NAČIN OBRAČUNAVANJA PORODILJSKOG ODSUSTVA, NA SNAZI OD 01. JULA 2018. GODINE

NOVI NAČIN OBRAČUNAVANJA PORODILJSKOG ODSUSTVA, NA SNAZI OD 01. JULA 2018. GODINE

Od 1. jula 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom u okviru kojeg su predviđene i brojne novine vezane za porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta.

Od 1. jula 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom u okviru kojeg su predviđene i brojne novine vezane za porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta. Jedna od najznačajnijih novina u zakonu je to da je proširen krug žena koje mogu ostvariti pravo na naknadu zarade za rođenje deteta. Do sada su naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta mogle da dobiju samo majke koje su u radnom odnosu.

Sve porodilje koje su započele porodiljsko odsustvo (otvorile doznaku) pre 01.07.2018. godine primenjuju  stari Zakon, za njih se podnosi stari zahtev sa propratnom dokumentacijom, a kasnije i zahtev za refundaciju sredstava na isti način kao do sada. Sve porodilje koje započnu porodiljsko odsustvo (otvore doznaku) od 01.07.2018. godine primenjuju  novi Zakon.

Novim zakonom su predviđene dve kategorije:

  1. Pravo na naknadu zarade/plate za zaposlene kod poslodavca
  2. Pravo na ostale naknade(koje ostvaruje majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode):
  • a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti,
  • po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti (detaljno uputstvo za PREDUZETNICE nalazi se u prilogu),
  • kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana,
  • po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova,
  • po osnovu ugovora o delu,
  • po osnovu autorskih ugovora,
  • po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.

Pravo na ostale naknade mogu da ostvare majke čija su deca rođena posle 01.07.2018. godine.

Prema novom Zakonu, poslodavac nema obavezu obračuna i isplate naknade zarade za porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, što znači da više nema ni podnošenja zahteva za refundaciju isplaćene naknade zarade za porodiljsko odsustvo.

Obračun osnovice naknade zarade za porodiljsko odsustvo vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, na osnovu čega donosi rešenje o pravu na naknadu zarade za porodiljsko odsustvo.

Obračun i isplatu naknade zarade za porodiljsko odsustvo vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje podnosi i poresku prijavu PPP PD. Ministarstvo rada vrši centralizovanu isplatu neto naknade zarade za porodiljsko odsustvo, na osnovu donetih rešenja, mesečno, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, kao i ostale naknade, predaje se u mestu  prebivališta porodilje, a ne prema sedištu firme kao što je bilo do sada. Može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje i podnosi ga porodilja. Veoma je važno da svi podaci na zahtevu budu tačno i čitko popunjeni jer na osnovu tih upisanih podataka naša služba potražuje sve ostale podatke i dokumentaciju.

Jedina obaveza poslodavca je da izda Rešenje o priznavanju porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi radi nege deteta, odnosno Rešenje o priznavanju odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

 Sekretarijat za društvene delatnosti će po podnetom zahtevu izdati najpre privremeno rešenje koje važi tri meseca, a zatim i konačno. Isplata neto naknade zarade vrši se direktno na račun korisnika/porodilje, a poreza i doprinosa na odgovarajuće uplatne račune. Poslodavac nema nikakve obaveze dok je porodilja na odsustvu.

Visina naknade zarade je prosečna osnovica na koju su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Tu prosečnu osnovicu ne dostavlja poslodavac nego pribavlja Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvenu brigu o deci iz Centralnog registra. Naknada zarade ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

Bliži uslovi i način ostvarivanja prava na naknadu zarade za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, kao i ostalu naknadu po osnovu rođenja i nege deteta, propisani su Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (u nastavku teksta: Pravilnik), koji je objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 58/18, a stupio je na snagu 27. jula 2018. godine. Pored toga, u „Sl. glasniku RS”,. br. 56/18, objavljen je Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta, koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine.

Zahtev se podnosi na sledećim obrascima:
– Obrazac NZ-PO – Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva;
– Obrazac NZ-POND – Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta;
– Obrazac NZ-ND – Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta;
– Obrazac NZ-PND – Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta podnosi se na: Obrascu ON-RND – Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege detata i Obrascu ON-PND – Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.

U zahtevu, porodilja navodi broj tekućeg računa za isplatu ostale naknade, pri čemu se prilaže fotokopija kartice tekućeg računa.

Obrasci zahteva mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva rada: http://www.minrzs.gov.rs/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici1a76347226db1.html 

Tekst je sastavila Aleksandra Dobrin, predsednica Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotice.

 

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve