OBJAVLJEN PORESKI INFORMATOR O OLAKŠICAMA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

OBJAVLJEN PORESKI INFORMATOR O OLAKŠICAMA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na sajtu Poreske uprave nedavno je objavljen Poreski informator o poreskim olakšicama za pravna lica koja obavljaju istraživanje i razvoj.

 Foto: Pixabay

Na sajtu Poreske uprave nedavno je objavljen Poreski informator o poreskim olakšicama za pravna lica koja obavljaju istraživanje i razvoj.

U Informatoru, čiji jedan deo citiramo u nastavku teksta, možete pročitati o tome šta se smatra istraživanjem i razvojem, u čemu se ogledaju olakšice kao i koje uslove treba da ispunite da biste ih koristili. Ceo Poreski informator možete preuzeti na dnu teksta.

PORESKE OLAKŠICE ZA PRAVNA LICA KOJA OBAVLJAJU ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CILJ UVOĐENJA PORESKE OLAKŠICE

Poreski podsticaj za pravna lica koja obavljaju istraživanje i razvoj ima za cilj podsticanje zapošljavanja i ulaganja u poslove istraživanja i razvoja kod poslodavca – pravnog lica koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavlja istraživanje i razvoj.

U ovom poreskom informatoru date su osnovne informacije o uslovima i načinu ostvarivanja prava na navedenu poresku olakšicu.

ŠTA SE SMATRA ISTRAŽIVANjEM I RAZVOJEM

Istraživanjem se smatra originalno ili planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja.

Razvojem se smatra primena rezultata istraživanja ili primena drugog naučnog dostignuća ili dizajna proizvodnje novih značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

U ČEMU SE OGLEDA PORESKA OLAKŠICA

Poslodavci koji obavljaju delatnost istraživanja i razvoja, mogu ostvariti pravo:

– na oslobađanje od obaveza plaćanja dela poreza i doprinosa za PIO, po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja na teritoriji Republike Srbije, isplaćene počev od 01.03.2022. godine, odnosno

– na priznavanje rashoda u poreskom bilansu obveznika, za troškove koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici, u dvostruko uvećanom iznosu počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

KO SE SMATRA POSLODAVCEM KOJI MOŽE DA KORISTI PORESKU OLAKŠICU

Poslodavci koji mogu da koriste poresku olakšicu su pravna lica koja u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavljaju istraživanje i razvoj, pod uslovom da istraživanje i razvoj sprovode za svoj račun i zadržavaju vlasništvo na nematerijalnoj imovini koja može nastati istraživanjem i razvojem.

Ne smatra se poslodavcem koji može da koristi poresku olakšicu:

– pravno lice koje istraživanje i razvoj sprovodi za račun drugih lica a uspešnim okončanjem aktivnosti istraživanja i razvoja ne postaje vlasnik nematerijalne imovine nastale tim aktivnostima istraživanja i razvoja (uslužno istraživanje i razvoj);

– pravno lice osnovano u inostranstvu, ogranak ili predstavništvo stranog pravnog lica u Republici Srbiji.

KO SE SMATRA ANGAŽOVANIM LICEM NA POSLOVIMA ISTRAŽIVANjA I RAZVOJA

Licem koje je neposredno angažovano na poslovima istraživanja i razvoja smatra se lice sa kojim je zaključen ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, sa punim ili nepunim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad i koje radi na sprovođenju projekta na način da je neposredno uključeno u identifikovanje i rešavanje odgovarajućih naučnih, procesnih ili tehničkih pitanja, problema ili zadataka povezanih sa konkretnim projektom, koji se mogu odnositi na:

 • poslove razvoja novih ili unapređenja postojećih proizvoda ili proizvodnih sistema i/ili proizvoda;
 • poslove razvoja novih ili unapređenje postojećih računarskih kola;
 • poslove formulisanja novih hemijskih jedinjenja;
 • poslove razvoja novih ili unapređenje postojećih sistema za rešavanje problema zagađenja zemljišta i životne sredine;
 • poslove procenjivanja karakteristika zemljišta;
 • poslove sprovođenja laboratorijskih eksperimenata;
 • poslove razvoja softverskih rešenja;
 • poslove razvoja sistema za upravljanje otpadnim vodama;
 • poslove razvoja novih ili unapređenje postojećih materijala i sl.

PORESKA OLAKŠICA PO OSNOVU ZARADA ZAPOSLENOG NA POSLOVIMA ISTRAŽIVANjA I RAZVOJA

Poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade i 100% doprinosa za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Poresko oslobođenje u visini 70% obračunatog poreza, utvrđuje se na sledeći način:

Angažovano radno vreme

Poresko oslobođenje = Porez x (Angažovano radno vreme / Puno radno vreme) x 70%

Puno radno vreme gde je:
1. poresko oslobođenje – iznos koji se dobija tako što se obračunati i obustavljeni iznos poreza iz zarade zaposlenog na istraživanju i razvoju, za određeni obračunski period, pomnoži koeficijentom koji predstavlja odnos između radnog vremena koji zaposleni na istraživanju i razvoju provedene na tim poslovima i punog radnog vremena za određeni mesec. Dobijeni iznos se množi sa 70%;
2. porez – ukupan iznos obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade zaposlenog na istraživanju i razvoju za obračunski period za koji se vrši isplata zarade;
3. angažovano radno vreme – vreme koje zaposleni na istraživanju i razvoju proveo na tim poslovima u mesecu za koji se vrši obračun poreza na zarade;
4. puno radno vreme – puno radno vreme u mesecu za koji se vrši obračun poreza na zarade.

U vreme provedeno na neposrednom angažovanju na poslovima istraživanja i razvoja ne smatra se vreme koje zaposleni na istraživanju i razvoju provede na odmoru i odsustvima koje koristi u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu, u slučaju: godišnjeg odmora, odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanje na poziv državnog organa, odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog i prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca.

KAKO SE OSTVARUJE PRAVO NA PORESKU OLAKŠICU

Pravo na oslobođenje se prikazuje tako što se u poreskoj prijavi PPP-PD u polju 3.6-šifra vrste prihoda, kao numerička oznaka za OVP-oznaka vrste prihoda, OL-olakšica i B-staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, unosi:

 • 101 38 0 za zaradu i druga primanja zaposlenog lica koja imaju karakter zarade, sa pravom poslodavca na oslobođenje od plaćanja 70% poreza na zaradu i 100% doprinosa za PIO, isplaćenu počev od 01.03.2022. godine (bez staža osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem);
 • 102 38 0 za zaradu zaposlenog lica upućenog na rad u inostranstvo, sa pravom poslodavca na oslobođenje od plaćanja 70% poreza na zaradu i 100% doprinosa za PIO, isplaćenu počev od 01.03.2022. godine (bez staža osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem);

Ukoliko se zaposlenom računa staž sa uvećanim trajanjem, u zavisnosti od uvećanja, u polju B-staž osiguranja unose se sledeće oznake:

 • sa uvećanim trajanjem 12/14 –1
 • sa uvećanim trajanjem 12/15 –2
 • sa uvećanim trajanjem 12/16 –3
 • sa uvećanim trajanjem 12/18 –4

Poslodavac koji koristi olakšicu, prilikom isplate zarade licu neposredno angažovanom na poslovima istraživanja i razvoja, posebno vrši obračun poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za deo zarade koji je srazmeran vremenu koje to lice provede na poslovima istraživanja i razvoja, a posebno za deo zarade za vreme koje to lice provede na drugim poslovima.

Za svaki deo obračuna posebno se podnosi poreska prijava PPP-PD.

PRIMER: Obračun poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, bez staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, za lice koje je na poslovima istraživanja i razvoja neposredno angažovano 150 sati od ukupnog mesečnog fonda sati koje iznosi 176, čija bruto zarada je 300.000 RSD, a isplata zarade se vrši jednom u mesecu.

Koeficijent obračuna za vreme provedeno na poslovima istraživanja i razvoja = 150/176= 0,8523

Koeficijent obračuna za vreme provedeno na ostalim poslovima = 26/176= 0,1477

Obračun za deo zarade sa pravom na olakšicu (poreska prijava sa iskazanom olakšicom OL 38):

– polje 3.9 Bruto prihod – 255.690 (300.000 x 0,8523);
– polje 3.10 Osnovica za porez – 239.241 (255.690 – (19.300 x 0,8523))
– polje 3.11 Porez – 7.177 (239.241 x 10% – (239.241 x 10%) x 70%));
– polje 3.12 Osnovica za doprinose – 255.690;
– polje 3.13 PIO – 0;
– polje 3.14 Zdravstvo – 26.336 (255.690 x 10,30%);
– polje 3.15 Nezaposlenost – 1.918 (255.690 x 0,75%);
– polje 3.16 Beneficirani PIO – 0

Obračun za deo zarade bez prava na olakšicu (poreska prijava bez olakšice OL 00):

– polje 3.9 Bruto prihod – 44.310 (300.000 x 0,1477);
– polje 3.10 Osnovica za porez – 41.459 (44.310 – (19.300 x 0,1477))
– polje 3.11 Porez – 4.146;
– polje 3.12 Osnovica za doprinose – 44.310;
– polje 3.13 PIO – 11.077 (44.310 x 25%);
– polje 3.14 Zdravstvo – 4.564 (44.310 x 10,30%);
– polje 3.15 Nezaposlenost – 332 (44.310 x 0,75%);
– polje 3.16 Beneficirani PIO – 0

Napominjemo da se obračun poreza i doprinosa u poreskoj prijavi PPP-PD iskazuje u iznosima umanjenim za procenat za koji obveznik ima pravo na oslobođenje.

Kompletan tekst Poreskog informatora možete preuzeti ovde.

Izvor: eXperta

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve