PORESKI KALENDAR ZA FEBRUAR 2021.

PORESKI KALENDAR ZA FEBRUAR 2021.

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za fabruar 2021. godine.

Foto: Pexels

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za fabruar 2021. godine.

1.2.2021.

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA PREDUZETNIKE PAUŠALCE KOD KOJIH JE DOŠLO DO IZMENE U OBIMU POSLOVANjA, ODNOSNO PROMETA U PROŠLOJ GODINI

Prijava se podnosi na obrascu PPDG-1S- Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti.

PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE ZA NEISPLAĆENE ZARADE ZA DECEMBAR 2020. GODINE

Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove. Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

 

5.2.2021.

DOSTAVLJANJE OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA PO OSNOVU ESTRADNIH PROGRAMA U PRETHODNOM MESECU

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu. Prijave se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA PRETHODNI MESEC I UPLATA SREDSTAVA

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI. Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena u prethodnom mesecu. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

10.2.2021.

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE I PLAĆANJE POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ZA PRETHODNI MESEC

Poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja je društvo za osiguranje. Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE I PLAĆANJE PDV ZA PRETHODNI MESEC OD STRANE PORESKOG DUŽNIKA IZ ČLANA 10. ZAKONA O PDV.

Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

 

17.2.2021.

PLAĆANJE AKONTACIJE POREZA I DOPRINOSA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA PRETHODNI MESEC

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

PLAĆANJE DOPRINOSA ZA SVEŠTENIKE I VERSKE SLUŽBENIKE, ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE ZAPOSLENE U INOSTRANSTVU I ZA INOSTRANE PENZIONERE ZA PRETHODNI MESEC

Obveznici doprinosa – sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

PLAĆANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE ZA PRVI KVARTAL 2021. GODINE

Obveznici doprinosa su samostalni umetnici koji plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave.

PLAĆANJE DOPRINOSA ZA POLJOPRIVREDNIKE ZA PRVI KVARTAL 2021. GODINE

Obveznici doprinosa su poljoprivrednici koji plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave.

PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I MESEČNE AKONTACIJE ZA 2021. GODINU ZA SAMOSTALNE UMETNIKE.

Prijava se podnosi na obrascu PPD-SU – Prijava za utvrđivanje obaveza doprinosa za samostalne umetnike.

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PRETHODNI MESEC

Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE I PLAĆANJE PDV ZA PRETHODNI MESEC

Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV u roku od 15 dana po isteku meseca.

Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

PLAĆANJE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA PRETHODNI MESEC

Obveznici poreza na dobit pravnih lica vrše plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec na osnovu podnete PP PDP prijave.

PLAĆANJE OBRAČUNATE AKCIZE ZA PERIOD OD 16. DO KRAJA PRETHODNOG MESECA

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN AKCIZE ZA PRETHODNI MESEC

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi na propisanom obrascu PP OA najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca za taj mesec.

PODNOŠENJE PRIJAVE O OBRAČUNU AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU ZA PRETHODNI MESEC

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

 

26.2.2021.

PLAĆANJE OBRAČUNATE AKCIZE ZA PERIOD OD 1. DO 15. DANA U MESECU

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

Izvor: eKapija

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve