UREDBA O FORMIRANJU PRIVREMENOG REGISTRA I NAČINU UPLATE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI SVIM PUNOLETNIM DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE SRBIJE

UREDBA  O FORMIRANJU PRIVREMENOG REGISTRA I NAČINU UPLATE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI SVIM PUNOLETNIM DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE SRBIJE

Republika Srbija će izvršiti uplatu jednokratne novčane pomoći licima iz stava 1. ovog člana u iznosu od 100 (sto) evra u dinarskoj protivvrednosti preračunato po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU
O FORMIRANJU PRIVREMENOG REGISTRA I NAČINU UPLATE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI SVIM PUNOLETNIM DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE SRBIJE U CILJU SMANJIVANJA NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

 

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se formiranje privremenog registra punoletnih državljana Republike Srbije, i način uplate jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu ove uredbe imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom i to: svim primaocima penzija, svim primaocima novčane socijalne pomoći, kao i onima koji su se prijavili za dobijanje jednokratne novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom, a u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Republika Srbija će izvršiti uplatu jednokratne novčane pomoći licima iz stava 1. ovog člana u iznosu od 100 (sto) evra u dinarskoj protivvrednosti preračunato po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Pod primaocima penzija iz stava 1. ovog člana smatraju se i korisnici privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

 

Član 2.

Radi sprovođenja uplate jednokratne novčane pomoći iz člana 1. ove uredbe u Ministarstvu finansija uspostavlja se, na dan stupanja na snagu ove uredbe, privremeni registar punoletnih državljana Republike Srbije (u daljem tekstu: privremeni registar).

 

Član 3.

Radi uplate jednokratne novčane pomoći, punoletni državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: državljani), izuzev primalaca penzija i korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, podnose prijavu za dobijanje jednokratne novčane pomoći, u skladu sa ovom uredbom, telefonski putem kontakt centra ili elektronski preko portala Ministarstva finansija ‒ Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).

Radi prijave državljana iz člana 1. ove uredbe za dobijanje jednokratne novčane pomoći, kao i pružanja informacija, prijema pritužbi − uključujući i pitanja koja se odnose na sprovođenje uplata i banku kod koje se uplaćuju sredstva, uspostavlja se kontakt centar čijim radom upravlja Ministarstvo finansija − Uprava za trezor, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ministarstvo finansija će omogućiti prijavu državljana za dobijanje jednokratne novčane pomoći i preko portala Uprave za trezor.

Prijava državljana za dobijanje jednokratne novčane pomoći počinje 15. maja 2020. godine.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se do 5. juna 2020. godine.

Prilikom podnošenja prijave iz stava 1. ovog člana, državljanin dostavlja ime i prezime, svoj jedinstveni matični broj (JMBG), registarski broj važeće lične karte i naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun tog državljanina na koji će se uplatiti jednokratna novčana pomoć iz tog stava, kao i broj telefona i/ili imejl adresu koji će se koristiti radi komunikacije s bankom o izvršenoj uplati u slučaju da državljanin nije klijent banke kod koje će biti otvoren račun iz ovog stava.

 

Član 4.

Privremeni registar sadrži:

1) podatke o punoletnim državljanima Republike Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, na osnovu pojedinačne prijave lica iz člana 1. ove uredbe koja su se prijavila u skladu sa čl. 1. i 3. ove uredbe koji imaju aktivno prebivalište na teritoriji Republike Srbije i to: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), registarski broj lične karte − koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova;
Podatke o punoletnim državljanima Republike Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe iz osnovnih elektronskih evidencija koje su u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, i to ime i prezime, datum rođenja – koje dostavlja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave;

2) podatke o punoletnim državljanima primaocima penzija i invalidnoj deci – primaocima privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na dan stupanja na snagu ove uredbe i to: ime, prezime i jedinstveni matični broj građana (JMBG), kao i o načinu isplate penzija iz evidencije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja − koje dostavlja Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa svim neophodnim podacima, uključujući i broj tekućeg računa za primaoce kojima se penzija uplaćuje preko tog računa kao i primaoce privremene naknade – invalidna deca;

3) podatke o punoletnim državljanima Republike Srbije primaocima novčane socijalne pomoći na dan stupanja na snagu ove uredbe i to: ime, prezime i jedinstveni matični broj građana (JMBG), kao i o načinu isplate novčane socijalne pomoći iz evidencije korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć − koje dostavlja ministarstvo nadležno za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

4) podatke o dinarskim računima punoletnih državljana Republike Srbije koji nisu obuhvaćeni tač. 2) i 3) ovog stava, na koje će biti isplaćena jednokratna novčana pomoć iz člana 1. ove uredbe, a koji su se prijavili za dobijanje te pomoći, i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG) i broj računa − koje dostavlja Narodna banka Srbije na osnovu podataka koje joj dostave banke koje vode račune iz ove tačke;

5) podatke o brojevima računa državljana iz tačke 3) ovog stava na koji se isplaćuje novčana socijalna pomoć, koje dostavlja Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd.
Ako korisnici penzija i invalidna deca iz stava 1. tačka 2) ovog člana, odnosno korisnici novčane socijalne pomoći iz stava 1. tačka 3) ovog člana, nemaju posebne namenske račune, Banka poštanska štedionica će otvoriti, posebne namenske račune-jednokratna isplata pomoći.

Ministarstvo finansija po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz stava 1. ovog člana, koji se ne mogu obelodanjivati niti koristiti za druge svrhe.

Obavezuju se organi javne vlasti iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana da dostave podatke iz tih tačaka Ministarstvu finansija bez odlaganja, a najkasnije do 5. juna 2020. godine.

Obavezuju se organi javne vlasti iz stava 1. tačka 1) da za vreme podnošenja prijava iz člana 3. stav 1. ove uredbe, dostavljaju podatke Ministarstvu finansija ažurno, po svakoj prijavi.

Ministarstvo finansija, preko Uprave za trezor, dostavlja Narodnoj banci Srbije u elektronskom obliku podatke iz člana 3. stav 6. ove uredbe, koje Narodna banka Srbije dostavlja bankama. Ministarstvo finansija će ove podatke Narodnoj banci Srbije dostavljati periodično, u zavisnosti od prijava državljana.

Ako je državljanin u prijavi iz člana 3. stav 1. ove uredbe naveo banku kod koje nema tekući dinarski račun, ta banka je dužna da otvori tom državljaninu poseban namenski račun − uplata jednokratne novčane pomoći Republike Srbije, na osnovu podataka iz stava 6. ovog člana koje joj dostavi Narodna banka Srbije i u roku koji utvrdi Narodna banka Srbije pri dostavljanju tih podataka.

Banka je dužna da podatke iz stava 1. tačka 4) ovog člana dostavi Narodnoj banci Srbije u roku od pet radnih dana od dana prijema podataka iz stava 6. ovog člana, odnosno narednog radnog dana od dana otvaranja računa iz stava 7. ovog člana, na način koji utvrdi Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije pribavljene podatke iz stava 8. ovog člana dostavlja Ministarstvu finansija preko Uprave za trezor, najkasnije narednog radnog dana od dana njihovog prijema.

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd je dužna da u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva Ministarstvu finansija preko Uprave za trezor, dostavi podatke o računima državljana iz stava 1. tačka 3) i stava 2. ovog člana.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se i štite u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

 

Član 5.

Prenos sredstava po osnovu uplate jednokratne novčane pomoći iz člana 1. ove uredbe vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor na dinarski račun iz člana 4. stav 1. tač. 2) 3), 4) i 5) i stava 2. ove uredbe.

Pri otvaranju posebnog računa iz člana 4. stav 7. ove uredbe ne zaključuje se okvirni ugovor kojim se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa. Sredstvima sa tog računa raspolaže se isključivo po nalogu imaoca tog računa, odnosno lica koje je ovlašćeno da raspolaže sredstvima na tom računu, a nakon uvida u lični identifikacioni dokument imaoca računa, odnosno lični identifikacioni dokument lica koje je ovlašćeno da raspolaže sredstvima na tom računu i odgovarajućeg ovlašćenja, odnosno javne isprave, kojim se dokazuje ovlašćenje za raspolaganje tim sredstvima.

Podaci o posebnim računima iz člana 4. stav 7. ove uredbe ne dostavljaju se u jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica koji vodi Narodna banka Srbije.

Za otvaranje i vođenje posebnih računa iz člana 4. stav 7. ove uredbe i stava 1. ovog člana, kao i za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s tim računima, Uprava za trezor i banka ne mogu naplatiti naknadu, niti druge troškove.

Narodna banka Srbije ne naplaćuje Upravi za trezor naknade i druge troškove za prenos iz stava 1. ovog člana u platnim sistemima čiji je operator.

Nakon što banka u celini isplati iznos jednokratne novčane pomoći s posebnog računa ili nakon što državljanin na drugi način raspolaže sredstvima te pomoći u celini (npr. prenos na drugi račun), banka ima pravo da ugasi taj račun.

Banka je dužna da u skladu sa ugovorenim načinom komunikacije sa klijentom (npr. dopisom, imejlom, SMS-om, ili u aplikaciji elektronskog bankarstva) obavesti punoletnog državljanina Republike Srbije, svog klijenta, da je na njegov tekući račun u banci izvršena uplata jednokratne novčane pomoći iz člana 1. ove uredbe, dok državljane kojima je otvoren poseban račun iz člana 4. stav 7. ove uredbe obaveštava o toj isplati telefonom na imejl adresu ili telefonom (npr. SMS) koju je državljanin dostavio u skladu s članom 3. stav 6. ove uredbe.

 

Član 6.

Podaci sadržani u registru iz člana 2. ove uredbe brišu se po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 7.

Ministarstvo finansija će radi preciziranja načina prijave za dobijanje jednokratne novčane pomoći iz člana 3. ove uredbe kao i načina isplate sredstava iz člana 5. ove uredbe doneti poseban pravilnik.

 

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3414/2020

U Beogradu, 24. aprila 2020. godine

 

Izvor: Vlada Republike Srbije

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve