Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Finansijski saveti

Postavi pitanje

Sankcije za kršenje Zakona o poreskom postupku i administraciji, prema izmenama koje stupaju na snagu 28.04.2018. godine. 

Saznajte pod kojim se uslovima vrši brisanje privrednog subjekta iz APR-a, u skladu sa izmenjenim Zakonom o poreskom postupku i administraciji

Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza pod sledećim uslovima.

Poreska uprava može, pre dospelosti poreske obaveze, odnosno pre izdavanja opomene, poreskom obvezniku da pošalje podsetnik pisanim ili elektronskim putem, kao i sms porukom, odnosno na drugi način, kada je to moguće, da poresku obavezu plati o dospelosti, odnosno da dospelu, a neplaćenu poresku obavezu, sa kamatom obračunatom u skladu sa zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja podsetnika za dospelu poresku obavezu.

Izmene zakona o poreskom postupku i administraciji donose novitete prilikom podnošenja izmenjene poreske prijave i povraćaja PDV-a.

U kojim slučajevima poreski inspektor izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti prema izmenjenom Zakonu o poreskom postupku i administraciji?

Kako na vreme obezbediti bezbrižan, lagodan i miran finansijski nezavisan život u starosti - trećoj životnoj dobi, kroz programe štednje i životnog osiguranja?

Planiranje novčanih tokova – gotovine

Mikro i mala preduzeća imaju mali broj zaposlenih, ali i pored toga preduzeće mora imati i sprovoditi sve poslovne funkcije (finansije, komercijala sa nabavkom, prodajom, marketingom, …, proizvodnja, pružanje usluga, pravni sektor, …). Pošto nemože imati zaposlenog za svaku funkciju, preduzeće mora angažovati eksternog konsultanta po svojim potrebama i u vremenu kada je to potrebno.

Biznis plan je određivanjanje ciljeva u poslovanju, ili u novim uslovima poslovanja, najčešće zbog neke nove investicije. Izrada biznis plana je uslovljena potrebama njegovog korisnika. Biznis plan ima jedno značenje za banke i druge finansijske institucije koje ih ocenjuju i koriste pri donošenju odluka o odobravanju kredita, drugo značenje za konsultantske kuće koje ih sastavljaju, i treće za klijente koji koriste ove planove. Oni služe za upravljanje poslovanjem ili pri konkursima za dobijanje kredita.

Često svaki preduzetnik pomisli kako je rešenje njegovih problema u nivou obima poslovanja IZVOZ. Da to obezbeđuje mogućnost mnogo većeg obima poslovanja jer se radi o velikom tržišu, za razliku od tržišta Srbije, koje je ipak malo i ograničeno. Kao što je velika šansa IZVOZ, naročito na tržištu EU, tako je na velikom tržištu i veća konkurencija sa kojom se treba izboriti.

Internet marketing je način predstavljanja poslovanja preduzeća koje koriste internet za poslovne komunikacije za podršku ostvarivanja marketinških ciljeva preduzeća. Internet omogućava da brže, lakše i efikasnije ostvare marketing ciljevi.

Svako preduzeće mora da se razvija kako bi uspešno opstajalo na tržištu. Da bi se uspešno razvijalo, preduzeće mora ulagati, odnosno investirati.

Najčešći problem poslovanja preduzeća je neuređenost informacionih tokova zbog nepostojanja evidencija iz poslovanja. Rešavanjem ovog problema stvara se podloga za efikasnije poslovanje, prelazak na informacioni sistem podržan računarima i uvođenje standarda kvaliteta u poslovanje preduzeća. Poseban nedostatak informacija i podataka je izražen u poljoprivrednoj proizvodnji, a gde su one najpotrebnije. Postojanje uređenih informacija i podataka omogućava analizu poslovanja i planiranje poslovanja kako bi bilo uspešno.

Sličnosti,  razlike i o čemu treba voditi računa prilikom donošenja konačne odluke.

Krediti su danas svakodnevnica i u ličnom životu, a naročito u poslovanju preduzetnika.

Sosijete ženeral banka u svojoj ponudi za mala i srednja preduzeća ima sve vrste kratkoročnih kredita namenjena za likvidnost i obrtna sredstva. Pored kratkoročnih kredita, za ove namene, Sosijete ženeral banka prolongira ročnost i do 24 meseca i tako daje mogućnost klijentima lakšeg vraćanja kredita.

Ministarstvo privrede je uključilo lizing u program subvencionisanja malih i srednjih preduzeća ravnopravno sa bankama i to je ogroman pozitivan korak koji je doveo do povoljnijeg finansiranja privrednika.

Evropska investiciona banka (EIB) i Sosijete ženeral banka potpisale ugovor o kreditnom aranžmanu za podršku malim i srednjim preduzećima u iznosu od 60 miliona evra.

Problem dugih rokova naplate posebno pogađa segment malih i srednjih preduzeća. Ona čine najveći broj privrednih subjekata, ne samo u našoj zemlji već i u razvijenim ekonomijama i predstavljaju najvažniji generator privrednog rasta.