Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Pravni saveti

Postavi pitanje

Ideja Zakonodavca da uvede test je da se na bazi određenih kriterijuma utvrdi da li osoba kod nalogodavca radi kao preduzetnik ili obavlja poslove koje bi u redovnom toku obavljalo zaposleno lice. Mnogi poslodavci izbegavaju zasnivanje radnog odnosa, već svojim zaposlenima otvaraju preduzetničke radnje.

Osnov za plaćanje naknade je imovinsko prava autora koji ima pravo na ekonomsko iskorišćavanje svog dela, kao i dela koje je nastalo preradom njegovog dela. Za svako iskorišćavanje autorskog dela od strane drugog lica autoru pripada naknada. Autoru i proizvođaču fonograma, koji je strano lice, priznaju se prava predviđena ovim zakonom na osnovu međunarodnog ugovora koji je ratifikovala Republika Srbija, ili na osnovu uzajamnosti između Republike Srbije i zemlje kojoj on pripada.

Radnopravni odnos se zasniva ugovorom o radu, koji zaključuju poslodavac i zaposleni. Ugovor o radu može biti zaključen na određeno ili na neodređeno vreme. U slučaju zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme, isti ne može trajati duže od 24 meseca. Ukoliko zaposleni nastavi sa radom nakon isteka vremena na koji je ugovor zaključen i to najmanje 5 radnih dana, radni odnos na određeno, prerasta u radni odnos na neodređeno vreme. Ugovorom o radu se definišu prava i obaveze obe strane.

U privrednom poslovanju, često dolazi do toga, da se moraju zaštiti poslovni interes od problema koji mogu nastati u pravnom prometu, a pre svega se odnose na naplatu potraživanja, ili izvršenja ugovorne obaveze.

Pravni poslovi, kao i poslovanje uopšte, može imati neželjene ishode, pa stoga postoje sudski i vansudski načini njihove zaštite.

Ugovaranje poslova za svaki privredni subjekt predstavlja jednu od važnijih aktivnosti. Preduzetnici i poslovni ljudi kod nas vrlo često ovom segmentu poslovanja ne pridaju potrebanu pažnju. Vrlo često se poslovi zaključuju „na reč i obraz“, ili sa neodgovarajućom dokumentacijom, koja potom samo posredno upućuje na elemente usmenog ugovora koji je sklopljen.

Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti.

Privredni društva se mogu organizovati kao društva lica i društva kapitala. Društva lica su Ortačko društvo ( OD ) i komanditno društvo ( KD ), dok su društva kapitala društvo sa ograničenom odgovornošću ( DOO ) i akcionarsko društvo ( AD ).

Društva lica su takva društva u kojima najveću odgovornost imaju lica koja su osnivači i članovi, koji snose rizik poslovanja u slučaju kada društvo iz svoje imovine ne može da podmiri svoje obaveze prema poveriocima. To podrazumeva da članovi ovih društava odgovaraju neograničeno i solidarno za obaveze društva.

Tekstovi koji su ovde priređeni su instruktivnog karaktera. Naime, kao osnovno pitanje koje se nametnulo, bilo je koje oblasti odabrati za pravni prikaz.  Procenili smo da su to svakako pitanja koja se odnose na pravno-statusne mogućnosti lica koja nameravaju da osnuju neki privredni subjekt, zatim pristup ugovaranju poslova, potom pitanja oko obezbeđenja i naplate potraživanja, kao i određena pitanja iz radno pravne problematike.