Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Odlaganje plaćanja dugovnog poreza

Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

 

Može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Zahtev poreski obveznik može podneti elektronskim putem ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte. Ako poreski obveznik zahtev podnese elektronskim putem, Poreska uprava akt  u elektronskom obliku, može da dostavi na adresu elektronske pošte poreskog obveznika.

 

Autor: UDRUŽENJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA SUBOTICA “UPDP SUBOTICA”