Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Tokovi gotovine - upravljanje obrtnim sredstvima

Planiranje novčanih tokova – gotovine:

Predstavlja pregled vremenskog rasporeda i iznosa budućih priliva i odliva gotovine tokom planskog perioda (godinu dana).
To je osnova za preduzetnike da odrede buduće potrebe preduzeća za novcem, planira način njihovog pokrića i drži pod kontrolom tokove novca i likvidnost preduzeća.
Planiranje tokova na ovaj način omogućava preduzetniku da sagleda koliko mu novčanih sredstava treba u kom period i ukoliko ona nedostaju da odredi aktivnosti pomoću kojih će doći do novčanih sredstava pravovremeno.
Jedan od načina je da unapred sa dobavljačima odgodi obaveze koje treba da izmiri prema njima ili da ima dovoljno vremena da pregovara sa više banaka i na taj način sebi obezbedi niže troškove korišćenja tuđih novčanih sredstava, a ne da prihvata uslove koji mu se nude za dobijanje kredita, jer nema dovoljno vremena da pregovara i sa drugim bankama.

Primer planskog toka gotovine (godišnji)

 

Poč. stanje

meseci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

Prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ukupno

0

1.000

1.205

1.200

1.100

1.400

1.300

900

600

1.000

1.100

1.300

1.400

13.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka robe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Materijal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Energija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Zarade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Reprezentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Telefoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno rashod

0

 

1.100

1.100

1.200

1.500

1.100

1.600

1.160

1.100

1.100

1.100

1.160

1.100

 14.265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlika

0

-100

155

0

-400

300

-300

-260

-500

-100

0

140

300

 

Tok kumulativ

0

0

55

55

-345

-45

-345

-605

-1.105

-1.205

-1.205

-1.065

-765