Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

 USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

 • da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i idustrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu čini prilog Uputstva za realizaciju Programa);
 • da su u većinskom privatnom vlasništvu;
 • da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
 • da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
 • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“);
 • da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
  Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva.

 NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
 • Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
 • Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;
 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
 • Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
 • Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
 • Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu.

 Sredstva se ne mogu koristiti za:

 1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka svim sektorima industrije, osim ka gore navedenim;
 2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
 3. zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;
 4. troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;
 5. carinske i administrativne troškove;
 6. troškove prinudne naplate;
 7. projekte koji su povezani sa političkim partijama;
 8. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 • da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;
 • da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti.

 

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, Beograd, Kneza Miloša 12, Kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: 4sektora@ras.gov.rs.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve