Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Poslovni anđeo

Pripremljeni saveti iz oblasti prava i finansija.

Ukoliko niste nasli odgovor koji vama može pomoći, pišite nam.

Postavi pitanje

Ideja Zakonodavca da uvede test je da se na bazi određenih kriterijuma utvrdi da li osoba kod nalogodavca radi kao preduzetnik ili obavlja poslove koje bi u redovnom toku obavljalo zaposleno lice. Mnogi poslodavci izbegavaju zasnivanje radnog odnosa, već svojim zaposlenima otvaraju preduzetničke radnje.

Osnov za plaćanje naknade je imovinsko prava autora koji ima pravo na ekonomsko iskorišćavanje svog dela, kao i dela koje je nastalo preradom njegovog dela. Za svako iskorišćavanje autorskog dela od strane drugog lica autoru pripada naknada. Autoru i proizvođaču fonograma, koji je strano lice, priznaju se prava predviđena ovim zakonom na osnovu međunarodnog ugovora koji je ratifikovala Republika Srbija, ili na osnovu uzajamnosti između Republike Srbije i zemlje kojoj on pripada.

Sankcije za kršenje Zakona o poreskom postupku i administraciji, prema izmenama koje stupaju na snagu 28.04.2018. godine. 

Saznajte pod kojim se uslovima vrši brisanje privrednog subjekta iz APR-a, u skladu sa izmenjenim Zakonom o poreskom postupku i administraciji

Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza pod sledećim uslovima.

Poreska uprava može, pre dospelosti poreske obaveze, odnosno pre izdavanja opomene, poreskom obvezniku da pošalje podsetnik pisanim ili elektronskim putem, kao i sms porukom, odnosno na drugi način, kada je to moguće, da poresku obavezu plati o dospelosti, odnosno da dospelu, a neplaćenu poresku obavezu, sa kamatom obračunatom u skladu sa zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja podsetnika za dospelu poresku obavezu.

Izmene zakona o poreskom postupku i administraciji donose novitete prilikom podnošenja izmenjene poreske prijave i povraćaja PDV-a.

U kojim slučajevima poreski inspektor izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti prema izmenjenom Zakonu o poreskom postupku i administraciji?

Kako na vreme obezbediti bezbrižan, lagodan i miran finansijski nezavisan život u starosti - trećoj životnoj dobi, kroz programe štednje i životnog osiguranja?

Planiranje novčanih tokova – gotovine

Mikro i mala preduzeća imaju mali broj zaposlenih, ali i pored toga preduzeće mora imati i sprovoditi sve poslovne funkcije (finansije, komercijala sa nabavkom, prodajom, marketingom, …, proizvodnja, pružanje usluga, pravni sektor, …). Pošto nemože imati zaposlenog za svaku funkciju, preduzeće mora angažovati eksternog konsultanta po svojim potrebama i u vremenu kada je to potrebno.

Biznis plan je određivanjanje ciljeva u poslovanju, ili u novim uslovima poslovanja, najčešće zbog neke nove investicije. Izrada biznis plana je uslovljena potrebama njegovog korisnika. Biznis plan ima jedno značenje za banke i druge finansijske institucije koje ih ocenjuju i koriste pri donošenju odluka o odobravanju kredita, drugo značenje za konsultantske kuće koje ih sastavljaju, i treće za klijente koji koriste ove planove. Oni služe za upravljanje poslovanjem ili pri konkursima za dobijanje kredita.

Često svaki preduzetnik pomisli kako je rešenje njegovih problema u nivou obima poslovanja IZVOZ. Da to obezbeđuje mogućnost mnogo većeg obima poslovanja jer se radi o velikom tržišu, za razliku od tržišta Srbije, koje je ipak malo i ograničeno. Kao što je velika šansa IZVOZ, naročito na tržištu EU, tako je na velikom tržištu i veća konkurencija sa kojom se treba izboriti.

Internet marketing je način predstavljanja poslovanja preduzeća koje koriste internet za poslovne komunikacije za podršku ostvarivanja marketinških ciljeva preduzeća. Internet omogućava da brže, lakše i efikasnije ostvare marketing ciljevi.

Svako preduzeće mora da se razvija kako bi uspešno opstajalo na tržištu. Da bi se uspešno razvijalo, preduzeće mora ulagati, odnosno investirati.

Najčešći problem poslovanja preduzeća je neuređenost informacionih tokova zbog nepostojanja evidencija iz poslovanja. Rešavanjem ovog problema stvara se podloga za efikasnije poslovanje, prelazak na informacioni sistem podržan računarima i uvođenje standarda kvaliteta u poslovanje preduzeća. Poseban nedostatak informacija i podataka je izražen u poljoprivrednoj proizvodnji, a gde su one najpotrebnije. Postojanje uređenih informacija i podataka omogućava analizu poslovanja i planiranje poslovanja kako bi bilo uspešno.

Radnopravni odnos se zasniva ugovorom o radu, koji zaključuju poslodavac i zaposleni. Ugovor o radu može biti zaključen na određeno ili na neodređeno vreme. U slučaju zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme, isti ne može trajati duže od 24 meseca. Ukoliko zaposleni nastavi sa radom nakon isteka vremena na koji je ugovor zaključen i to najmanje 5 radnih dana, radni odnos na određeno, prerasta u radni odnos na neodređeno vreme. Ugovorom o radu se definišu prava i obaveze obe strane.

U privrednom poslovanju, često dolazi do toga, da se moraju zaštiti poslovni interes od problema koji mogu nastati u pravnom prometu, a pre svega se odnose na naplatu potraživanja, ili izvršenja ugovorne obaveze.

Pravni poslovi, kao i poslovanje uopšte, može imati neželjene ishode, pa stoga postoje sudski i vansudski načini njihove zaštite.

Ugovaranje poslova za svaki privredni subjekt predstavlja jednu od važnijih aktivnosti. Preduzetnici i poslovni ljudi kod nas vrlo često ovom segmentu poslovanja ne pridaju potrebanu pažnju. Vrlo često se poslovi zaključuju „na reč i obraz“, ili sa neodgovarajućom dokumentacijom, koja potom samo posredno upućuje na elemente usmenog ugovora koji je sklopljen.

Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti.

Privredni društva se mogu organizovati kao društva lica i društva kapitala. Društva lica su Ortačko društvo ( OD ) i komanditno društvo ( KD ), dok su društva kapitala društvo sa ograničenom odgovornošću ( DOO ) i akcionarsko društvo ( AD ).

Društva lica su takva društva u kojima najveću odgovornost imaju lica koja su osnivači i članovi, koji snose rizik poslovanja u slučaju kada društvo iz svoje imovine ne može da podmiri svoje obaveze prema poveriocima. To podrazumeva da članovi ovih društava odgovaraju neograničeno i solidarno za obaveze društva.