Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine objavila Javni poziv za učešće u Programu promocije izvoza (u daljem tekstu Program). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza
Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine objavila Javni poziv za učešće u Programu promocije izvoza (u daljem tekstu Program). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

Komponenta 1 – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu
Ova komponenta je namenjena privrednim društvima i preduzetnicima koji žele da predstave svoje proizvode na međunarodnim sajmovima u inostranstvu u cilju povećanja prihoda izvozom.

Uslovi za učešće u programu
Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada
Podnosioci prijave moraju kumulativno da ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1) da su registrovani u APR pre 1. januara 2015. godine;
2) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
5) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
6) da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
7) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć;
8) da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;
9) da imaju funkcionalnu internet prezentaciju (preglednu, ažuriranu) čiji sadržaj je dostupan na bar jednom stranom jeziku.
Namena bespovratnih sredstava
Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:
• zakup i izgradnju izlagačkog prostora;
• izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu), i
• organizaciju uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera.

Da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji podnosilac prijave podnosi zahtev:
• mora da bude međunarodnog karaktera, tj. da se održava u inostranstvu;
• da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i
• da se održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.
Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog Programa podrazumevaju se:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. projekti koji su povezani sa političkim partijama;
4. projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;
5. projekti usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

Jedan privredni subjekat po ovom Programu može podneti prijavu za samo jedan projekat.

Iznos bespovratnih sredstava
RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.
Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000.000,00 dinara.

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane odabranog korisnika, pod uslovom:
1) da su nastali tokom realizacije projekta;
2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
4) da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;
5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Pod opravdanim troškovima sajamskih aktivnosti podrazumevaju se:
1. Troškovi nastupa na međunarodnom sajmu:
• troškovi zakupa izlagačkog prostora,
• troškovi izgradnje štanda,
• administrativni troškovi (upisnina),
• tehničke usluge (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet)

2. Troškovi izrade promotivnog materijala – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD.

3. Troškovi organizacije uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD. Može da obuhvata:
• troškove prevoza,
• troškove smeštaja,
• troškove angažovanja prevodioca.

Rok za realizaciju uzvratne posete je dva meseca od dana završetka sajamskih aktivnosti.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:
1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
2) troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;
4) carinske troškove;
5) troškove prinudne naplate;
6) PDV;
7) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u organizaciji Privredne komore Srbije i RAS.
8) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u okviru zajedničkog, grupnog, učešća.

Maksimalno trajanje projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:
1) Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, overena i potpisana);
2) Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
3) Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
4) Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, overena i potpisana od strane ponuđača, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. (U slučaju da je pružalac usluga iz inostranstva, neto vrednost iskazana u stranoj valuti na profakturi/predračunu, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave za dodelu bespovratnih sredstava. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike u slučaju nabavke usluge iz inostranstva snosi potencijalni korisnik);
5) Izjavu da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
6) Izjavu da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;
7) Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
8) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdatom od APR. (Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);
9) Popunjen formular Evropske mreže preduzetništva za traženje poslovnog partnera u inostranstvu od strane podnosioca prijave.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Regionalne razvojne agencije (RRA), sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu promocije izvoza, komponenta 1 – Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.
Spisak Regionalni razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati OVDE.

Javni poziv za Komponentu 1 je otvoren do utroška sredstava.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RRA ili RAS na: sajam@ras.gov.rs

Detaljnije

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve