Podrška kreiranju lanaca dobavljača

Podrška kreiranju lanaca dobavljača

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine raspisala Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP (u daljem tekstu: Programa). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente.

KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine raspisala Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP (u daljem tekstu: Programa). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente.
Obaveštenje:
Na osnovu Odluke broj 1-05-401-1429/2017, od 14. avgusta 2017. godine izvršena je preraspodela finansijskih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini, sa Komponente 2 na Komponentu 1, a u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini.

Komponenta 3: Podrška kreiranju lanaca dobavljača

Uslovi za učešće u programu
Pravo na učešće u Komponenti 3 i korišćenje bespovratnih sredstava imaju MMSPP koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da u okviru jedne prijave predlog projekta podnose najmanje dva MMSPP koja čine/će činiti lanac dobavljača;
2) da imaju potpisan zajednički Memorandum/Predugovor/Ugovor o poslovnoj saradnji ili Pismo o namerama sa Kupcem.
3) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja, prerada ili usluge (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR). Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra delatnosti MMSPP odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a Podnosilac prijave se bavi proizvodnjom, preradom ili uslugama potrebno je da dostavi odgovarajuće dokaze, a na osnovu čega će Komisija oceniti ispunjenost ovog uslova;
4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
5) da su registrovani u APR Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;
6) da su pozitivno poslovali u 2016. godini;
7) da vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva;
8) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
9) da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
10) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
11) da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Repbulike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;
12) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć.

Namena bespovratnih sredstava
Prihvatljive projektne aktivnosti:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija);
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda;
3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
4. Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme.

Sredstva se ne mogu koristiti za:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. projekte koji su povezani sa političkim partijama;
4. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu, u okviru koje svako od MMSPP može da konkuriše za samo jednu aktivnost.

Iznos bespovratnih sredstava
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno, po MMSPP, kao sufinansiranje u visini do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Projektne aktivnosti koje mogu biti predmet sufinansiranja od strane RAS su:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija):
– ukoliko se konkuriše za samo jednu podaktivnost (implementaciju ili sertifikaciju ili resertifkaciju) do 300.000,00 dinara
– ukoliko se konkuriše za više podaktivnosti (implementaciju i/ili sertifikaciju i/ili resertifkaciju) do 500.000 dinara;
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda – do 500.000,00 dinara;
3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke – do 300.000,00 dinara;
4. Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme – do 2.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet za Komponentu 3 iznosi 30.000.000,00 dinara.

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 6 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika, pod uslovom:
1. da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
2. da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
3. da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;
4. da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
5. da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Opravdani troškovi u okviru podržanih aktivnosti
1. Za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja priznaju se troškovi:
• angažovanja Isporučioca za pripremu tehničke dokumentacije koja je predviđena za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima određenog međunarodnog standarda;
• implementacije standarda;
• sertifikacije;
• resertifikacije.
2. Za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda priznaju se troškovi:
• angažovanja Isporučioca za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda;
• ispitivanja proizvoda kod imenovanih tela i pribavljanje potvrde o usaglašenosti.
3. Za edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke priznaju se troškovi:
• angažovanja Isporučioca (predavača, trenera, mentora).
4. Za nabavku proizvodne opreme priznaju se troškovi:
• nabavke proizvodnih mašina i opreme ne starije od 5 godina;
• nabavke transportno manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta ne starije od 5 godina;
• nabavke novih delova, specijalizovanih alata;
• montaže i instaliranja opreme.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:
• zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
• troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
• kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;
• troškove koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, obuke i dr.;
• troškove prinudne naplate;
• PDV.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje
1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane svih MMSPP iz lanca dobavljača);
2. Memorandum/Predugovor/Ugovor o poslovnoj saradnji ili Pismo o namerama sa Kupcem (potpisan i overen od strane svih MMSPP iz lanca dobavljača i Kupca);
3. Obrazac 2 – Opis projekta;
4. Obrazac 3 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
5. Obrazac 4 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
6. Obrazac 5 – Izjava da na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može da odgovori na zahteve MMSPP (ukoliko podnosilac prijave angažuje stranog pružaoca usluga) – za projektne aktivnosti pod rednim brojem 1), 2) i 3);
7. Obrazac 6 – Kontrolna lista;
8. Radne biografije lica angažovanih na projektu, sa listom referenci;
9. Ponuda Isporučioca za predloženu projektnu aktivnost, overena i potpisana od straneIsporučioca, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na profakturi/predračunu/predugovoru, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi potencijalni korisnik.U slučaju da se konkuriše za nabavku polovne opreme neophodno je da na profakturi/predračunu/predugovoru bude navedena godina proizvodnje opreme koja je predmet nabavke;
10. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
11. Finansijska dokumentacija:
11.1. za MMSPP koja vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika pravnog lica/preduzetnika o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;
11.2. za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva: Bilans uspeha za 2015. i 2016. godinu, M-4K za 2015 i 2016. godinu i
Izjava o prosečnom broju zaposlenih za 2015 i 2016. godinu – Obrazac 7.
Ukoliko je Podnosilac prijave u jednoj od godina za koju se podnosi finansijska dokumentacija vodio poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, a u drugoj po sistemu dvojnog knjigovodstva, potrebno je dostaviti dokumentaciju pod rednim brojem 11.1. i 11.2. a u skladu sa načinom vođenja poslovnih knjiga u toj godini.

Dokumentacija pod rednim brojem od tačke 3. do tačke 11. se dostavlja za svako MMSPP iz lanca dobavljača.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u:
Razvojna agencija Srbije
Kneza Miloša 12, Beograd
Pisarnica -kancelarija 309, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini – Komponenta 3.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: lancidobavljaca@ras.gov.rs.

Detaljnije

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve