RASPISAN NOVI KONKURS NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

RASPISAN NOVI KONKURS NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština. Cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca.

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

 

Namena i cilj programa

Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština. Cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca.

 

Vrste obuka

Obuka se realizuje radi posebnog usavršavanja zaposlenog ili opšteg usavršavanja zaposlenog, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.
Pod posebnim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koje kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje nisu prenosive ili su ograničeno prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.
Pod opštim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koje kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

 

Izvođač obuke

Obuku može izvoditi javno priznati organizator aktivnosti, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licencirani izvođač obuke, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: izvođač obuke), a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

 

Učešće u finansiranju programa obuke

U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati:
 sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi posebnog usavršavanja, u iznosu do 25% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku;
 sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi opšteg usavršavanja, u iznosu do 60% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku.
Sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke se mogu povećati najviše do 80% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku i to:
 za najviše 20 procentnih poena ukoliko je poslodavac mali privredni subjekt,
 za najviše 10 procentnih poena ukoliko je poslodavac srednji privredni subjekt,
 za najviše 10 procentnih poena ukoliko se u obuke uključuju osobe sa invaliditetom ili osobe koje se teže zapošljavaju i to:
1. lica bez kvalifikacije, odnosno bez završene srednje škole
2. stariji od 50 godina
3. pripadnici etničkih manjina.

U slučaju kada obuka uključuje komponente i posebnog i opšteg usavršavanja koje se ne mogu razdvojiti, prilikom određivanja procenta učešća u finansiranju primenjuje se procenat za posebno usavršavanje.
Sredstva dodeljena po programu obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog su horizontalna državna pomoć.

Opravdani troškovi obuke:
 troškovi predavača,
 putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i smeštaj,
 drugi tekući troškovi, kao što su materijali i potrošna roba direktno povezani sa realizacijom obuke,
 troškovi amortizacije alata i opreme, u obimu u kojem se isključivo koriste za realizaciju obuke,
 troškovi usmeravanja i savetodavnih usluga u vezi sa obukom,
 troškovi polaznika i
 opšti indirektni troškovi (administrativni troškovi, zakup, režijski troškovi), do visine ukupnog iznosa drugih opravdanih troškova navedenih u prethodnim alinejama.
U pogledu troškova polaznika, u obzir se uzimaju samo sati koje polaznik stvarno provede na obuci.
Ukoliko je privredni subjekt dobio sredstva od autonomne pokrajine i/ili jedinice lokalne samouprave, preko nadležnih organa i pravnog lica koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, za iste opravdane troškove za istu vrstu obuke i ista lica, ukupan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od iznosa propisanih ovim javnim pozivom.

 

Dinamika isplate sredstava

Ugovorena sredstva za realizaciju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu u celosti nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i stekli sertifikat.

Broj zaposlenih uključenih u obuku
Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog zaposlenog, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi dva zaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u obuku uključi zaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

 

 

II USLOVI UČEŠĆA

 

Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod sledećim uslovima:

 da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
 da u poslednja 24 meseca redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
 da u poslednja 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 da je izmirio ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
 da ima plan usavršavanja zaposlenog sa predlogom izvođača obuke sa prilozima koji podrazumevaju akreditovan program obuke, koja je predmet zahteva poslodavca; posedovanje svih potrebnih uslova za realizaciju obuke u pogledu prostorno-materijalno-tehničkih uslova i kadrovskih kapaciteta;
 da u program obuke uključi zaposlenog koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u trajanju od najmanje 6 meseci pre podnošenja zahteva za učešće u finansiranju obuke.

Zahtev za učešće u programu obuke se neće odobravati za zaposlenog koji:

 obavlja pripravnički staž ili
 ispunjava jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju, odnosno ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine.

 

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe,
 plan usavršavanja zaposlenog na propisanom obrascu Nacionalne službe,
 spisak zaposlenih koji će se uključiti u program obuke na propisanom obrascu Nacionalne službe,
 specifikacija troškova obuke potpisana od strane nadležnog lica poslodavca na propisanom obrascu Nacionalne službe,
 dokumentacija o izvođaču obuke: izjava izvođača obuke da će sprovesti aktivnosti u realizaciji tražene obuke, dokaz o akreditaciji/licenci za izvođenje obuke, plan i program obuke, opis prostorno-materijalno-tehničkih uslova za realizaciju obuke, podaci o kadrovskim kapacitetima, opis načina i kriterijuma za procenu znanja, podaci o sertifikatu, predračun troškova obuke,
 fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela;
 uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev – za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze ili izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), potpisan od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
 obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 dokaz za zaposlene koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama ili imaju status osobe sa invaliditetom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

 

Način podnošenja zahteva

Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

 

 

IV DONOŠENJE ODLUKE

 

Odluka o odobravanju sredstava se donosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, a na osnovu provere podnetog zahteva za učešće u programu.

 

 

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

 

Nacionalna služba i poslodavac u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze. Datum početka obuke mora biti nakon datuma donošenja odluke, a u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka.
U slučaju da od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine u kojoj je doneta odluka ima manje od 45 dana, ugovor između Nacionalne službe i poslodavca mora biti zaključen do kraja kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora

U cilju zaključivanja ugovora poslodavac je u obavezi da dostavi:
 konkretan plan i dinamiku realizacije obuke (datum početka i završetka obuke, broj i spisak polaznika po grupi, datum polaganja konačnog ispita i datum izdavanja sertifikata),
 odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, i to:
1. Za preduzetnika:
 za odobrena sredstva u iznosu do 1.500.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima;
 za odobrena sredstva u iznosu od 1.500.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.
2. Za pravno lice:
 za odobrena sredstva u iznosu do 1.500.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;
 za odobrena sredstva u iznosu od 1.500.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.

Uz dostavljena sredstva obezbeđenja neophodno je priložiti:

 potvrdu o prijemu zahteva za registraciju menica (za pravna lica);
 fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke;
 fotokopiju/očitanu ličnu kartu ovlašćenog lica korisnika sredstava/žiranta i
 druge dokaze u zavisnosti od statusa žiranta.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.

 

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

 

Poslodavac je u obavezi da tokom trajanja programa:

 obezbedi potrebne kadrovske, prostorne, tehničke i druge uslove za realizaciju programa obuke u saradnji sa izvođačem obuke,
 upozna polaznika obuke sa planom i programom obuke i njegovim obavezama,
 omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza,
 obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene,
 po završetku obuke dostavi Nacionalnoj službi pisani izveštaj o realizaciji obuke i kopije izdatih sertifikata,
 zadrži zaposlenog u radnom odnosu na neodređeno vreme još najmanje 24 meseca nakon sticanja sertifikata o stečenim kompetencijama.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza korisnik sredstava postaje dužnik Nacionalne službe i u obavezi je da vrati celokupan iznos sredstava isplaćenih u skladu sa ugovorom na ime obuke zaposlenog, sa zakonskom zateznom kamatom od datuma prenosa sredstava.

 

 

VII OSTALE INFORMACIJE

 

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29.11.2019. godine.

 

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve